Menu

Strategic Priorities

I – DEVELOPING COMPETENT AND CREDIBLE CIVIL SERVANTS
( Pagkakaroon ng Mahuhusay at Kapani-paniwalang mga Lingkod Bayan )

Competent and Credible Civil Servants Ensure High Quality Public Service
( Ang Mahuhusay at Kapani-paniwalang mga Lingkod Bayan ay Nagtitiyak ng Mahusay na Uri ng Serbisyo Publiko )
II – EXEMPLIFYING INTEGRITY AND EXCELLENCE IN PUBLIC SERVICE
( Pagiging Halimbawa ng Katapatan at Kahusayan sa Serbisyo Publiko )

 

Excellent Public Service Results in Citizen’s Trust and Satisfaction
( Ang Mahusay na Serbisyo Publiko ay Nagbubunga ng Pagtitiwala at Kasiyahan ng mga Mamamayan )
III – CULTIVATING HARMONY, MORALE AND WELLNESS IN THE WORKPLACE
( Paglinang ng Magandang Ugnayan, Moral at Kagalingan sa Lugar ng Trabaho )

Harmony, Morale and Wellnes In The Workplace Enhance Workforce Productivity
( Ang Magandang Samahan, Moral at Kagalingan sa Lugar ng Trabaho ay Nakadaragdag sa Pagiging Mabunga ng Lakas sa Paggawa )
IV – EFFECTIVE AND EFFICIENT PERFORMANCE OF QUASI-JUDICIAL FUNCTIONS
( Mabisa at Mahusay na Pagganap sa mga Tungkuling Mala-panghukuman )

Fair and Expeditious Disposition of Cases Affirms Citizen’s Faith In The Administrative Justice System
( Ang Makatarungan at Mabilis na Pagpapasiya sa mga Kaso ay Nagpapatibay sa Pagtitiwala ng mga Mamamayan sa Sistema ng Katarungang Pampangasiwaan )
V – BUILDING PARTNERSHIPS AND STRENGTHENING LINKAGES
( Pagtatatag sa mga Pakikipagtulungan at Pagpapalakas ng mga Pakikipag-ugnayan )

Interdependence Optimizes Organizational Performance and Good Governance
( Ang Pag-asa sa isa’t isa ay Higit na Nagpapalakas sa Pagganap sa Tungkulin ng isang Organisasyon at Mabuting Pamamahala )
VI – MANAGING SUPPORT MECHANISMS
( Pamamahala sa mga Mekanismong Pananaguyod )

Leveraging Internal and External Resources Improve Quality Management of CSC Programs
( Ang Paggamit sa mga Yamang Panloob at Panlabas ay Nakapagpapahusay sa Uri ng Pamamahala sa mga Programa ng CSC )

CSC Quick Survey

Dear Visitor,

Thank you for visiting the official website of the Civil Service Commission. Before you can proceed with the download, may we ask you to help us out on a survey for us to better improve our services.